§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE
 1. Sklep internetowy jest dostępny w domenie Lostesso.pl na
odpowiednich podstronach po dokonaniu rejestracji oraz jest prowadzony przez
Sprzedawcę.
2. W przypadku reklamacji złożonego Zamówienia należy kontaktować się ze
Sprzedawcą używając następujących danych kontaktowych:
⮚ numer telefonu: +31657769293
⮚ adres e-mail: lostessopl@gmail.com
⮚ formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu albo czatu (jeśli istnieją),
zgodnie z zasadami zawartymi w dalszej części niniejszego regulaminu.
3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu poczty
elektronicznej, formularza kontaktowego albo czatu (innego komunikatora online)
dostępnego w ramach Sklepu (jeśli istnieje). Środki te gwarantują zachowanie
pisemnej korespondencji (forma dokumentowa) pomiędzy Klientem a Sprzedawcą
z zachowaniem daty i godziny, spełniają wymogi trwałego nośnika oraz
umożliwiają szybkie i efektywne kontaktowanie się Klienta ze Sprzedawcą. 
4. Zasady korzystania oraz składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży
Towarów oraz dokonywania reklamacji w ramach Sklepu określa niniejszy
regulamin.
 5. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi lub Użytkownikowi Regulamin
przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego. Klient może utrwalić
treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym
nośniku lub wydruk. 
6. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest
akceptacja postanowień niniejszego regulaminu. Klient poprzez jego akceptację
wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać. 
7. Sprzedawca jest odpowiedzialny za zgodność świadczenia z Umową.
 8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w
szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w
rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w
rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 
9. W ramach korzystania ze Sklepu zabrania się dostarczania informacji o charakterze
bezprawnym oraz w szczególności zabrania się:
a) rozsyłania i umieszczania w ramach Sklepu spamu;
b) dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w
szczególności w ramach formularzy znajdujących się w Sklepie. 
10. Nakazuje się:
a) Korzystanie ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami
prawa;
b) Korzystanie ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
c) Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach
internetowych Sklepu wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z udzieloną
licencją (jeśli taka została udzielona).
11. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając
niepoprawnych danych osobowych.
 
§2 DEFINICJE
Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Sprzedawca – lostessopl@gmail.com
2. Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,
składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem
Sklepu.
3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu,
której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową.
4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia
Towarów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie
mających dla niego charakteru zawodowego, zgodnie z art. 7aa ustawy o prawach
konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny.
5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca
osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we
własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu, a nie jest
Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
6. Konto – konto Klienta lub Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu.
7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
8. Sklep Internetowy lub Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem
lostesso.pl oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem,
którego Klient może dokonywać Zamówień i zakupów określonych Towarów.
9. Towar – rzeczy ruchome zakupione lub dostępne w Sklepie. Towary są sprzedawane
odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
10. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Klientowi na: wytwarzanie, przetwarzanie,
przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, albo wspólne korzystanie
z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub
innych użytkowników tej usługi, albo inne formy interakcji za pomocą danych w
postaci cyfrowe
11. Towar z elementami cyfrowymi – towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową
lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej uniemożliwiłby jego
prawidłowe funkcjonowanie.
12. Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 13. Umowa Sprzedaży lub Umowa – umowa sprzedaży Towaru i/lub dostarczenia Treści
cyfrowej lub Usługi cyfrowej zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za
pośrednictwem Sklepu, na mocy której Sprzedawca przenosi lub zobowiązuje się do
przeniesienia własności Towarów na Klienta i/lub do dostarczenia Treści cyfrowej lub
Usługi cyfrowej, w tym każdą umowę, której przedmiotem są zarówno towary, jak i
usługi.
14. Umowa o świadczenie usług – oznacza każdą umowę inną niż umowa sprzedaży
Towarów, na mocy której Sprzedawca świadczy lub zobowiązuje się do świadczenia
usługi, w tym Usługi cyfrowej, na rzecz Klienta.
 15. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez
jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub
większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy
włącznie. 
16. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do
zawarcia Umowy Sprzedaży i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach
wskazanych w niniejszym Regulaminie. 
17. Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć
Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży. 
18. Operator płatności – ING z siedzibą w Oss 
KVK: 86475290.
 19. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku
od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa. 
20. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie
sposobów płatności internetowych lub wpłata przy odbiorze Towaru- w zależności od
wybranej formy płatności i zamówionego Towaru.
 21. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, która Klient jest obowiązany
zapłacić Sprzedawcy za Treść cyfrową, Usługę cyfrową lub Towar, a w odniesieniu do
Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej – także cyfrowe odwzorowanie wartości.
 22. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i
oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla
danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet). 
23. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe
wykorzystywane przez Klienta w celu uzyskania dostępu do Treści cyfrowej lub Usługi
cyfrowej, lub w celu korzystania z nich. Minimalne wymagania techniczne zostały
wskazane przez Sprzedawcę w niniejszym regulaminie.
 24. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo
wolnymi od pracy. 
25. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach
konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
 26. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
dalej jako Kodeks cywilny. 
27. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
28. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.). 
29. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), dalej jako
UŚUDE. 
30. Ustawa Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.), dalej jako Prawo
Telekomunikacyjne. 
31. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), dalej jako
Prawo autorskie. 
§3 MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE
 1. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji Sklepu internetowego w sposób
zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający
funkcjonowania Sklepu internetowego oraz innych Klientów. 
2. Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania
Zamówień na Towary potrzebne są:
a) dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia typu komputer
stacjonarny, laptop, inne urządzenie przenośne, w tym także sprzęt
umożliwiający komunikację i wypełnianie niezbędnych formularzy w ramach
Sklepu, np. sprawna klawiatura;
 b) odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej
obsługująca m.in. pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla
Firefox, Safari, Google Chrome oraz umożliwiająca przeglądanie stron
internetowych;
c) aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail (Sprzedawca
zaleca, aby Klient sprawdził, czy maile z domeną sprzedawcy z jego adresu email nie trafiają do skrzynki „spam”, „oferty” lub innej niż „główne /odebrane”.
Sprzedawca nie ma na to wpływu i jest to zależne od ustawień skrzynki e-mail
Klienta i/lub dostawcy używanej skrzynki e-mail).
 3. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania,
modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz
przez nieuprawnione osoby trzecie.
 4. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania Sklepu, m.in. korzysta z odpowiednich narzędzi, które mają to
umożliwić, albo usług podmiotów trzecich
§5 PRZEDSPRZEDAŻ TOWARÓW, TREŚCI CYFROWYCH LUB USŁUG
CYFROWYCH 
1. Sprzedawca może również prowadzić przedsprzedaż wybranych Towarów. 
2. Przedsprzedaż umożliwia złożenie Zamówienia przed premierą (sprzedażą
dostępnych Towarów w Sklepie) Towarów w cenie specjalnej, zazwyczaj niższej niż
cena docelowa.
 3. Przedsprzedażą mogą zostać objęte Towary nowe i cechujące się małą dostępnością,
lub takie, które dopiero ukażą się w Sklepie. 
4. Termin dostępności Towarów objętych przedsprzedażą wynosi
4dni znajduje się w ich opisie. 
5. Przedsprzedaż nie może/może być łączona z innymi promocjami.
6. Zakupione podczas przedsprzedaży Towary są realizowane (np. dodawane na Konto
Klienta) w kolejności dokonanych Zamówień.  
§6 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ NA TOWARY 
1. Klient może dokonać zakupu Towaru poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej
podstrony Sklepu. Klient może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Towaru
w różnych cenach (o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie Towaru).
 2. Po dokonaniu wyboru Towaru, celem dokonania zakupu Klient powinien
podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach
Sklepu. Klient powinien w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk „Dodaj do
koszyka” pokazany wraz z ceną i opisem Towaru, w wyniku czego wybrany Towar
zostanie dodany do koszyka zakupowego. Następnie, może dokonać dalszych
zakupów lub kliknąć w przycisk „Zobacz koszyk”, a następnie kliknąć w przycisk
„Przejdź do kasy” i sfinalizować zakup na kolejnej stronie. 
3. Klient ma możliwość wpisania kodu rabatowego, jeśli taki posiada w polu o nazwie
„Kody rabatowe”. Następnie, po wpisaniu kodu rabatowego i kliknięciu w przycisk
„Aktywuj” cena odpowiednio ulegnie modyfikacji. Klient może też wpisać kod
rabatowy w kolejnym kroku, tj. składania Zamówienia.
 4. Klient może następnie przeliczyć koszty koszyka i przejść do płatności poprzez
kliknięcie przycisku „Przejdź do kasy”.
 5. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach
następujących danych:
a) imienia i nazwiska oraz opcjonalnie nazwy firmy,
b) adresu (kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
c) numeru telefonu,
d) adresu e-mail,
e) akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka. Akceptacja jest
niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia.
f) wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie
przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za
Zamówienie.
6. Klient może wskazać także inny adres do wysyłki poprzez zaznaczenie checkboxa
„Wysłać na inny adres?” i wskazanie właściwych danych po przekierowaniu
na odpowiednią podstronę. 
6. Klient może także opcjonalnie złożyć uwagi do Zamówienia, np. dodatkowe
informacje o dostarczeniu przesyłki. 
7. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru
co do formy płatności za zamówione Towary, z obecnie dostępnych w Sklepie. 
8. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję
i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych
osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Towarów, jak również
co do formy płatności. 
9. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość, iż zawarcie
Umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty. 
10.Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia
ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu. 
11.Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z form płatności, dostępnej w
Sklepie, a następnie dokonuje wpłaty.
12.Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy
podany przez Klienta w formularzu Zamówienia.
 13.Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta
wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
14.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku:
a) nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (brak
wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia),
b) nieotrzymania wpłaty w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia (w przypadku
wyboru opcji płatności przelewem).
§7 CENY TOWARÓW I FORMY PŁATNOŚCI
1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto
(uwzględniają podatek VAT lub inne podatki, jeśli są wymagane przez przepisy
prawa np. podatek akcyzowy).
2. Sprzedawca nie stosuje mechanizmów indywidualnego dostosowywania cen w
Sklepie na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji. / Sprzedawca
stosuje mechanizmy indywidualnego dostosowywania cen w Sklepie na podstawie
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów prezentowanych wSklepie, wprowadzania nowych Towarów, wycofywania Towarów, przeprowadzaniapromocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Towarów, Treścicyfrowych lub Usług cyfrowych nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek zezmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Towaru.
4. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.
Szczegóły promocji zawarte są w jej opisie na stronie lub podstronach Sklepu albo w
regulaminie danej promocji.
5. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Towaru, obok informacji o
obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie danego
Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
6. Jeżeli dany Towar jest oferowany do sprzedaży w Sklepie internetowym w okresie
krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia
również informację o najniższej cenie danego Towaru, która obowiązywała w okresie
od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru w sprzedaży do dnia wprowadzenia
obniżki.
7. W przypadku Towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin
przydatności, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia informację o
cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki, z zastrzeżeniem, że terminy, o których
mowa w ust. 5 i 6, nie mają zastosowania.
8. Sprzedawca korzysta z narzędzi zewnętrznych dostawców, aby
zrealizować wymagania w zakresie cen, promocji i obniżek oraz ich prezentacji na
stronie i podstronach Sklepu.
9. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary :
a) przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy. W tym celu
proszę skontaktować się ze Sprzedawcą na dane kontaktowe podane
w Regulaminie;
b) przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy
za pośrednictwem systemu Przelewy24/iDEAL– na przelewie w polu „Tytułem”
prosimy podać co najmniej numer Zamówienia;
c) kartą płatniczą, za pośrednictwem operatora kart
płatniczych ____________________________. Autoryzacja
i przewarzanie danych osobowych odbywa się za pośrednictwem danego bank
4. W przypadku płatności elektronicznych Towar zostanie wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu/ płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy. To samo dotyczy Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych odpłatnych, jeśli są oferowane w ramach Sklepu. 
5. Do każdego Zamówienia wystawiany jest dowód zakupu tj. paragon lub faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy i Klient zgłosi Sprzedawcy chęć otrzymania faktury w ten lub inny skuteczny sposób) w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Klienta automatycznie, na co Klient niniejszym wyraża zgodę. 6. Jeżeli Klient potrzebuje wystawienia faktury VAT EU, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą podając swój numer Zamówienia oraz dane do faktury. W przypadku błędnego wystawienia faktury zostanie wystawiona faktura korekta. 
§8A DOSTAWY TOWARÓW – KOSZTY, FORMY I TERMINY 
1. Wysyłka Towaru nastąpi w terminie od 1 do 3 dni roboczych od momentu
przyjęcia Zamówienia do realizacji.
2. Klient ma do wyboru następujące formy dostawy: 
a) Przesyłka pocztowa
b) Paczkomaty 
c) Przesyłka kurierska 
3. Dostawy realizowane są na terenie Polski oraz do krajów z rozwijanej listy
udostępnionej na etapie wpisywania adresu wysyłki. 
4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w Formularzu Zamówienia adres
wysyłki.
5. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. 
6. Koszty dostaw podane są w momencie składania Zamówienia i przeliczania koszyka.
Klient może się z nimi zapoznać przed dokonaniem Zamówienia. Ceny Towarów niezawierają cen dostawy, które doliczane są zgodnie z aktualnym cennikiem Sklepu i/lub
dostawców tych usług.
7. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w formie przedpłaty czas wysyłki Towaru
liczy się od dnia uznania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy. 
8. Jeżeli przy zakupie Klient wybiera płatność w formie przedpłaty to zobowiązuje się do
niezwłocznej wpłaty środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. W razie braku wpłaty
na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia
Zamówienia w Sklepie (z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych
od pracy), Zamówienie ulega anulowaniu. 
9. W przypadku wyboru formy płatności za pobraniem – czas realizacji Zamówienia
liczony jest od momentu otrzymania od Sprzedawcy wiadomości e-mail
potwierdzającej złożenie Zamówienia.
10. Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy
 
§8B DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH LUB USŁUG CYFROWYCH
 1. Sprzedawca dostarcza Klientowi Treść cyfrową lub Usługę cyfrową niezwłocznie po
zawarciu Umowy, chyba że coś innego zostało wyraźnie zawarte w opisie lub ofercie
Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej. Dotyczy to przede wszystkim usługi newsletter
dostępnej w ramach Sklepu i pozostałych usług lub treści, które są opisane w
niniejszym regulaminie. 
2. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który
pozwala na uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały
udostępnione Klientowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Klient
wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Klient lub takie urządzenie, uzyskali do niej
dostęp. 
3. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Klient lub fizyczne lub
wirtualne urządzenie, które Klient wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej
dostęp. 
4. Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomość e-mail, w której zamieszcza klikalny,
aktywny link do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej wraz z instrukcją, lub dostarcza
instrukcję pobrania Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej (np. z poziomu Konta Klienta)
w zależności od cech i charakteru Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, a także
możliwości systemowych. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w
treści zgodnej z Regulaminem.
5. W przypadku, gdy Klient poda nieprawidłowy e-mail, wpisze go błędnie albo nie
zapewni warunków dostarczalności wiadomości e-mail zgodnie z Regulaminem,
ponosi odpowiedzialność za brak dostarczenia Zamówienia Treści cyfrowej lub Usługi
cyfrowej. Zalecane jest, aby skontaktował się ze Sprzedawcą celem wyjaśnienia
sprawy i doprowadzenia do dostarczalności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej. 
§9 ZMIANY I AKTUALIZACJE TREŚCI CYFROWYCH LUB USŁUG
CYFROWYCH 
1. Sprzedawca przez czas dostarczania Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarcza
Klientowi aktualizacje i informuje o konieczności ich dokonania. Klient powinien
dokonywać okresowych aktualizacji także urządzeń, z których korzysta, aby
możliwe było korzystanie z Treści cyfrowych i Usług cyfrowych dostarczanych przez
Sprzedawcę. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści
cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji,
jeżeli:
a) poinformował Klienta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
 b) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z
błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca może dokonać zmiany Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, która nie
jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową z następujących
uzasadnionych przyczyn:
 a) zmiany technologii związane z Treścią cyfrową lub Usługą cyfrową, 
b) zmiany w prawie lub dostosowanie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych
do przepisów prawa, czy innych wytycznych związanych z obowiązującym
prawem,
 c) zmiany stylistyczne nie mające charakteru merytorycznego ale podnoszące
jakość Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych,
 d) zmiany w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej Sprzedawcy, w
tym wyłączenia lub wprowadzenia nowych usług czy Towarów. 
3. Sprzedawca nie może dokonać zmiany Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej
dostarczanych w sposób jednorazowy. 
4. Wprowadzane przez Sprzedawcę zmiany nie wiążą się z żadnymi kosztami po
stronie Klienta. 
5. Jeśli zmiany miałyby istotnie i negatywnie wpłynąć na dostęp Klienta do Treści
cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub na korzystanie z nich, Sprzedawca poinformuje
Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem o właściwościach i terminie dokonania
zmiany oraz o prawie do wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminu
wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o
zmianie (jeśli nastąpiło to później niż ta zmiana).
 6. Sprzedawca może zapewnić Klientowi uprawnienie do zachowania Treści
cyfrowych lub Usług cyfrowych bez dodatkowych kosztów w stanie
niezmienionym. 
7. Sprzedawca informuje Klienta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanych
zmianach, zazwyczaj poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Klienta
podany przy składaniu Zamówienia, z odpowiednim wyprzedzeniem. Klient jest
uprawniony przekazać Sprzedawcy inny adres e-mail, kontaktując się z nim na
dane podane w niniejszym regulaminie. 
§10 USŁUGI CYFROWE – ZAWARCIE UMOWY, KONTO KLIENTA,
NEWSLETTER 
1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta Usługi cyfrowe w
postaci umożliwienia Klientowi zawarcia Umowy ze Sprzedawcą drogą elektroniczną.
Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, w ramach ceny zapłaconej z tytułu złożenia
Zamówienia. 
2. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę w postaci dostarczania
newslettera, jeśli Klient wyraził na nią zgodę. Szczegóły dotyczące wysyłki newslettera,
zapisu, rezygnacji z jego otrzymywania opisane zostały w polityce prywatności lub w
odrębnym regulaminie dotyczącym tej usługi dostępnym w ramach Sklepu.
 3. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę polegającą na rejestracji
i utrzymywaniu Konta oraz zapewnianiu Klientowi dostępu do Konta za pomocą
logowania, jeżeli Klient zdecydował się takie konto założyć. Usługa ta świadczona jest
na rzecz Klienta w ramach ceny zapłaconej za dany Towar, Treść cyfrową lub inną
Usługę cyfrową.
 4. W celu utworzenia Konta, niezbędne jest spełnienie przez Klienta następujących
wymagań:
a) posiadanie dostępu do sieci Internet,
b) posiadanie aktywnego konta e-mail, poprawnie skonfigurowanego zgodnie z
pozostałymi wymaganiami niniejszego regulaminu, 
c) unikanie wtyczek typu AdBlock lub tym podobne, które mogą zakłócać prawidłowe
funkcjonowanie Sklepu i korzystania z niego oraz z Usługi cyfrowej. 
5. W celu założenia indywidualnego Konta Klient powinien wypełnić formularz
rejestracyjny i zaakceptować Regulamin, a następnie złożyć Zamówienie. 
6. Na podany przez Klienta adres e-mail zostaną przesłane informacje związane z
założeniem Konta oraz link aktywacyjny umożliwiający ustalenie hasła. Po kliknięciu w
niego i ustaleniu indywidualnego hasła Konto zostaje utworzone, a Klient może z niego
korzystać.
 7. Utworzenie indywidualnego Konta jest nie konieczne do korzystania z Towarów a także
wskazanych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych. 
8. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta umowa o dostarczenie nieodpłatnej
usługi cyfrowej polegającej na utworzeniu i prowadzeniu oraz utrzymaniu Konta
Klienta zostaje zawarta na czas nieokreślony
 9. Klient loguje się do Konta poprzez adres e-mail lub login oraz hasło. W każdej chwili
może też wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia
poprzedniego.
 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z
korzystaniem ze Sklepu Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne
służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby
nieuprawnione. Należą do nich chociażby: stosowanie antywirusów, wsparcia pomocy
technicznej, odpowiednich zabezpieczeń technicznych narzędzi, z których korzysta i
inne tym podobne.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Usługi cyfrowej z umową
w zakresie, w jakim poinformował Klienta o wymogach związanych z korzystaniem z
usługi cyfrowej przed zawarciem umowy o świadczenie usług cyfrowych w przypadku
gdy Klient nie spełnia tychże wymogów. 
12. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego
funkcjonowania. Klient jest uprawniony poinformować Sprzedawcę o wszelkich
nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu. 
13. Zabronione jest udostępnianie danych Konta Klienta osobom trzecim oraz zakładanie
kilku Kont przez jednego Użytkownika. 
14. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć
umowę o świadczenie Usługi cyfrowej i usunąć Konto Klienta lub pozbawić go prawa
do składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Klienta przed rozwiązaniem
umowy. 
15. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć
umowę o świadczenie Usługi cyfrowej w postaci prowadzenia Konta Klienta i usunąć
Konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem
natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia
przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku,
gdy Klient korzysta ze Sklepu i Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub
postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz
przeznaczeniem Konta i Sklepu, w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla
Sprzedawcy, kopiuje Towary, Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe Sprzedawcy lub
udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody Sprzedawcy, podaje Sprzedawcy dane
niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub
naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia
techniczne Sklepu i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego
zasobów. 
16. Klient może rozwiązań Umowę o świadczenie Usługi cyfrowej w postaci prowadzenia
Konta Klienta w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia
lub w trybie natychmiastowym z ważnych powodów. 
17. Z kolei, w przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta Sprzedawca może
uniemożliwić Klientowi dalsze korzystanie z Usługi cyfrowej w postaci prowadzenia
Konta Klienta, w szczególności przez uniemożliwienie mu dostępu do tej Usługi
cyfrowej lub przez zablokowanie Konta Klienta. 
18. Wskutek usunięcia Konta przez Sprzedawcę Klient traci dostęp do wszystkich zasobów
dostępnych uprzednio na jego Koncie.
 19. W celu usunięcia Konta Klient może samodzielnie skasować istniejące Konto lub
skontaktować się w tym celu ze Sprzedawcą drogą elektroniczną na dane zawarte w
niniejszym regulaminie. 
20. Sprzedawca informuje, że usunięcie Konta Klienta może utrudnić lub uniemożliwić
Klientowi korzystanie z Usługi cyfrowej, np. śledzenie historii zamówień.
§11A PROCEDURA REKLAMACJI DOTYCZĄCA TOWARÓW
1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z Umową Sprzedaży Towarów
zakupionych przez Klienta, a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach
konsumenta. 
2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący
w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin
przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników
prawnych lub osoby działające w ich imieniu jest dłuższy.
 3. Sprzedawca może dokonać wymiany Towaru, gdy Klient żąda naprawy, lub
Sprzedawca może dokonać naprawy Towaru, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli
doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest
niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i
wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może
on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową. 
4. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w
szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową, wartość towaru zgodnego
z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Klienta powstałe wskutek zmiany
sposobu lub odmowy doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową. 
5. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu
ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy: 
a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z Umową zgodnie z ust.
3 niniejszego paragrafu; 
b) Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie
od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o braku
zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając
specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył. 
c) brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował
doprowadzić Towar do zgodności z Umową; 
d) brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny
albo odstąpienie od Umowy; 
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi
on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych
niedogodności dla Klienta. 
6. Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia
ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
Klienta o obniżeniu ceny.
7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest
nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową jest istotny.
 8. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której
został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych
niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Klient go
nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych,
przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. Klient udostępnia Sprzedawcy
Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Klienta Towar na
swój koszt. Przedsiębiorca zawodowy jest zobowiązany dostarczyć Towar na swój
koszt do Sprzedawcy. 
9. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na
podstawie Umowy Klient może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych
Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Klienta wraz z
Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient
zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.
 10. W razie odstąpienia od Umowy Klient niezwłocznie zwraca Towar Przedsiębiorcy na
jego koszt. Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania. 
11. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i
nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj
i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania
niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia. 
12. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany w
niniejszym regulaminie.
13. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia
otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail
składającego reklamację lub w ten sam sposób, w który skontaktował się z nim Klient
albo inny, uzgodniony z Klientem sposób.
 14. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji
i zgodnie z polityką prywatności.
 15. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego
regulaminu, może także skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie w celu
zgłoszenia reklamacji i uzyskania informacji na temat procesu jej rozpatrzenia. 
16. W przypadku Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach
konsumenta koszty reklamacyjne ponosi Sprzedawca, w szczególności kosztydostarczenia Towaru do Sprzedawcy, jak i ponownego odesłania go do Klienta przez
Sprzedawcę.
 17. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący
w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin
przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników
prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak
zgodności Towaru z Umową, który ujawnił się przed upływem 2 lat od chwili
dostarczenia Towaru istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione
inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub
charakterem braku zgodności Towaru z Umową. Sprzedawca nie może powoływać się
na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z Umową jeżeli brak ten
podstępnie zataił. 
18. Zapisy niniejszego paragrafu odnoszą się do Konsumenta i do Przedsiębiorcy na
prawach konsumenta.  
§11B PROCEDURA REKLAMACJI DOTYCZĄCA TREŚCI CYFROWYCH LUB
USŁUG CYFROWYCH 
1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub
Usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich
dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili, stosownie do przepisów
Ustawy o prawach konsumenta
.
2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe były zgodne
z Umową i aby Klient mógł z nich korzystać zgodnie z Umową. W tym celu informuje
w sposób jasny i zrozumiały w niniejszym regulaminie Klienta o wszelkich istotnych
wymaganiach, również po stronie Klienta. 
3. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Klient może żądać
doprowadzenia do ich zgodności z Umową.
 4. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do
zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi
cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla
Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca doprowadza Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową w
rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Klienta
o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta,uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty
doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową ponosi
Sprzedawca. 
6. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Klient może złożyć
oświadczenie o obniżeniu ceny (jeśli były to usługi odpłatne) albo odstąpieniu od
Umowy, gdy:
a) doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest
niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
b) Sprzedawca nie doprowadził Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z
Umową,
c) brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową występuje nadal,
mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do
zgodności z Umową,
d) brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że
uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego
skorzystania z żądania doprowadzenia do zgodności,
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi
on Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie
lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. 
7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są
dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi
cyfrowej z Umową jest nieistotny.
 8. Po odstąpieniu od umowy Sprzedawca nie może wykorzystywać treści innych niż
dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z
Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez przedsiębiorcę stosownie
do przepisów ustawy o prawach konsumenta i z zawartymi tam wyjątkami.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności z Umową Treści
cyfrowej lub Usługi cyfrowej, jeżeli środowisko cyfrowe Klienta nie jest
kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował
go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy w niniejszym Regulaminie
lub w opisie danej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej albo gdy Klient,
poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o
obowiązku współpracy ze Sprzedawcą w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu
najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak
zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową w odpowiednim czasie
wynika z cech środowiska cyfrowego Klienta, nie wykonuje tego obowiązku.
10. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i
nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj
i datę wystąpienia niezgodności) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku
otrzymania niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej
uzupełnienia. 
11. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany w
niniejszym regulaminie.
12. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od
dnia otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na
adres e-mail składającego reklamację lub w ten sam sposób, w który skontaktował
się z nim Klient albo inny, uzgodniony z Klientem sposób. 
13. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia
reklamacji i zgodnie z polityką prywatności. 
14. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do
niniejszego regulaminu, może także skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie
w celu zgłoszenia reklamacji i uzyskania informacji na temat procesu jej
rozpatrzenia. 
15. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej
Treści lub Usłudze cyfrowej niezgodnej z Umową oraz Treści cyfrowej lub Usłudze
cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy
(jeśli były odpłatne). 
16. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu Klientowi ceny należnej wskutek
skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o
odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny (jeśli były odpłatne).
 17. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,
jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu,
który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
18. Zapisy niniejszego paragrafu odnoszą się do Konsumenta i do Przedsiębiorcy na
prawach konsumenta. 
§13 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta
przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podania
przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 7.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę, inną
niż przewoźnik,
b) od objęcia w posiadanie przez Klienta ostatniego Towaru/partii/części – w
przypadku dostarczania wielu sztuk Towaru dostarczanego osobno, podzielonego na
partie lub części,
c) od objęcia w posiadanie przez Klienta pierwszego z Towarów – w przypadku jego
regularnego dostarczania przez czas oznaczony.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę
o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na
przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza
kontaktowego dostępnego w Sklepie). Aby zachować termin
do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą
wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu
do odstąpienia od Umowy.
4. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od Umowy znajduje się w
załączniku do niniejszego regulaminu. Klient może z niego skorzystać, ale nie musi. Nie
jest to obowiązkowe.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od
otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie
dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru, z zastrzeżeniem ust. 9
i 11 niniejszego paragrafu.
6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,
jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który
nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w
następujących przypadkach:a) o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli
Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który
został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do
wiadomości;
b) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu
na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru
lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej. 
9. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy możliwy sposób
dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu
Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
10. Klient jest zobowiązany zwrócić Towary do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie
później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin
jest zachowany, jeżeli Klient przed upływem terminu 14 dni odeśle zwracany Towar
na adres Sprzedawcy. 
11. Klient jest zobowiązany pokryć bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tytułem
odstąpienia od Umowy (koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy). 
12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. 
13. W przypadku wystawienia faktury korygującej faktura zostanie wystawiona przez
Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura korygująca zostanie
wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania
Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę. Klient odeśle informację zwrotną o odebraniu
przez niego faktury korygującej. 
14. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej
Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy nie
może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone
przez Klienta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej
dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które:
a) są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią cyfrową lub Usługą cyfrową, które
stanowiły przedmiot Umowy; 
b) dotyczą wyłącznie aktywności Klienta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych lub
Usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę; 
c) zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich
wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych
wysiłków; 
d) zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi Klientami, którzy nadal mogą
z nich korzystać.
15. W przypadku, gdy Treści zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi
Klientami, którzy nadal mogą z nich korzystać Sprzedawca na żądanie Klienta
udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub
wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej
dostarczonych przez Sprzedawcę. 
16. Klient ma prawo odzyskać Treści cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód
ze strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie
przeznaczonym do odczytu maszynowego. 
17. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić Klientowi dalsze
korzystanie z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej, w szczególności przez
uniemożliwienie Klientowi dostępu do treści cyfrowych. 
18. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi
cyfrowej, Klient jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej Treści cyfrowej lub Usługi
cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
 19. Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą Konsumenta i znajdują zastosowanie także w
stosunku do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. 
§15 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH
KONSUMENTA
 1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który dokonuje
zakupów w Sklepie, które są związane z prowadzoną przez niego działalnościągospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w
szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na
podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
zgodnie z art. 3855, art. 5564, art. 5565i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny i art. 7 aa ustawy o prawach konsumenta.
2. Przedsiębiorcę, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, będą
dotyczyć postanowienia niniejszego regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.:
a) Usług cyfrowych świadczonych drogą elektroniczną,
b) Odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem
przedsiębiorstwa,
c) Zawierania umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na
Konsumenta,
d) Reklamacji i niezgodności rzeczy sprzedanej z umową,
w zakresie ograniczonym art. 7aa ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art.5564, art. 5565
i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się
postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców zawodowych. 
3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy Regulamin podczas
procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w
niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub
odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności
potwierdzające jego status zgodny z art. 7 aa ustawy o prawach konsumenta lub
przekazać te informacje w inny sposób.
4. Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu
przesłanym do Sprzedawcy lub w inny sposób, że zakupiony Towar/y, a tym samym
zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego
działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego,
wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej
na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego
przedsiębiorcę można było go uznać. Formularze stanowią załączniki do niniejszego
Regulaminu. 
§16 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE
1. Towary, Treści cyfrowe oraz Usługi cyfrowe świadczone przez Sprzedawcę, dostępne
w Sklepie, treści, teksty, logo, zdjęcia, nazwy firm, znaki towarowe, logo Towarów Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych innych autorów, szata graficzna mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i/lub osób trzecich będących ich właścicielami/autorami, i które zostały udostępnione jedynie na użytek Sklepu, co Klient akceptuje poprzez akceptację Regulaminu. 
2. W przypadku zamiaru wykorzystania Towarów, Treści cyfrowe oraz Usługi cyfrowe lub wyżej wymienionych elementów w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie lub ich przeznaczeniem i funkcjonalnościami, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy.
3. Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego logotypu w wykazie klientów Sprzedawcy, udzielając mu tym samym licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na korzystanie do celów prowadzonej przez Sprzedawcę działalności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie w zakresie zapisu metodą cyfrową w pamięci komputera i w sieci Internet, zwielokrotnianie dowolną techniką, rozpowszechnianie w Sklepie, na stronach Sprzedawcy i w mediach społecznościowych, publiczne wyświetlanie tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie), a także publiczne wyświetlanie. 
4. Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych. Klient w ramach Umowy upoważniony jest do korzystania z nich jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
a) W zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową – utrwalenie poprzez cyfrowe przetwarzanie na dedykowanej platformie (Koncie Klienta) utrzymywanej przez Sprzedawcę, 
b) Wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx., jeśli wynika to ze specyfiki Towaru, Treści cyfrowych oraz Usług cyfrowych,
c) Zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym lub w polecanych programach zewnętrznych.
5. Licencja, o której mowa w ust. 4 jest ważna przez czas trwania dostępu Klienta do Towarów, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych. Okres dostępu, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie danego Towaru, Treści cyfrowych lub Usługcyfrowych, a jeśli nie napisano inaczej zostaje udzielona na 365 dni od dnia
Zamówienia. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie ceny
danego Towaru, Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dokonywanej przez Klienta. 
6. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Towaru, Treści cyfrowe lub
Usługi cyfrowej, jak i ich części, bez wyraźnej zgody Sprzedawcy: 
a) udostępnianie i prezentowanie ich osobom trzecim, 
b) publikowanie niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji
dozwolonej w instrukcji lub komentarzach, 
c) kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.
7. Klient zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Towary, Treści cyfrowe lub
Usługi cyfrowe (np. materiały edukacyjne dostępne na platformie szkoleniowej)
nie zostały ujawnione osobom niepowołanym/trzecim. 
8. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie
jakichkolwiek innych treści albo Towarów, Treści cyfrowych oraz Usług cyfrowych
udostępnionych przez Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić
odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się
stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych
lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
9. Sprzedawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji Towarów, Treści cyfrowych lub
Usług cyfrowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 
§17 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Lostesso , NIP: NL00425800B48, 
zwany w Regulaminie również Sprzedawcą. Administrator samodzielnie wykonuje
zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratore mmożesz się używając poniższych danych: e-mail: lostessopl@gmail.com, Numer
telefonu: +31657769293 lub pisemnie na adres Administratora. 
2. Dane osobowe Klienta podawane w formularzach znajdujących się w Skle2. Dane osobowe Klienta podawane w formularzach znajdujących się w Sklepie będą
przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem,
do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to
konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia Towaru i założenia Konta)
a następnie utrzymywania Konta Klienta i obsługi Klienta związanej z zawartą Umową.
3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na
następujących podstawach prawnych: 
a) wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów
prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek
wynikający z przepisów prawa);
b) realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności
elektronicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia
i/lub wykonania umowy); 
c) rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
(niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust.
1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora); 
e) kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania
umowy);
f) przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
f) RODO
(prawnie uzasadniony interes administratora);
g) tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(prawnie uzasadniony interes administratora); 
h) archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą
służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
f) RODO (prawnie
uzasadniony interes administratora); 
i) wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Sklepu — na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a) RODO (zgoda); 
j) w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
k) w celu wysyłki newslettera lub innych nieodpłatnych Treści cyfrowych – na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(prawnie uzasadniony interes administratora).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z
realizacją Umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe. 
5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji Umowy, a także przez
okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać
z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu. 
6. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na
przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu,
dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter) czy
systemu płatności, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom,
zaangażowanym w prace Sklepu internetowego, itp. 
7. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych
usług np. Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne), Google, Microsoft
itp. dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w
związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub
częściowo). Google i Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne) stosują
mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe
klauzule umowne. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują
najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez: 
a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w
odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
 b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję
Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google),
 c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ
nadzorczy,
lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Klient wyraził zgodę. 
8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a
także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z
aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie
przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa. 
9. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał
swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na
przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
10. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w
formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie
podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta. 
11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z
korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne
odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w
szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych
osobowych przez osoby nieuprawnione.
12. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych
wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, oraz polityka plików
cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://lostesso.pl/polityka-prywatnosci/
§18 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ 
1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie Towaru na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do: 
a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,
 b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą, c) bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Z komentarzem [61]: Aktywny link do polityki prywatności. Uzupełnij. © Copyright by Ilona Przetacznik 2023 | www.legalnybiznesonline.pl Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autora jest zabronione. – 35 – 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną. 
6. Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą Konsumenta i znajdują zastosowanie także w stosunku do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. 
§19 OPINIE – FUNKCJONOWANIE W RAMACH SKLEPU/ STRONY 
1. W ramach Sklepu prezentowanie są opinie klientów Sklepu i / lub osób, które
skorzystały z usług Sprzedawcy. 
2. Opinie w Sklepie mogą pojawiać się w różnych miejscach Sklepu i na różnych
podstronach : w opisie Towaru, w specjalnej zakładce służącej do zostawiania opinii
pod danym Towarem, w zakładce „Opinie” lub tym podobnej. Mogą też odsyłać do
zewnętrznych narzędzi czy serwisów prezentujących opinie klientów np. do wizytówki
Google, do social mediów, w tym fanpage na Facebooku i zakładki „Recenzje/ Opinie”
albo do serwisów typu Opineo, Ceneo, itp. Mogą być także prezentowane w różnym
formacie, np. video, pdf, opinii pisemnej z wizerunkiem i danymi klienta danego
Towaru, z częściowo prezentowanymi danymi osobowymi lub bez żadnych danych
osobowych.
 3. Każdy klient Sklepu ma możliwość pozostawienia opinii o zakupionym Towarze i tym
samym wyraża zgodę na publikowanie jej w ramach Sklepu i w celach określonych
przez Sprzedawcę.
Z komentarzem [62]: Dostosuj ten paragraf do sytuacji
występującej u Ciebie. Każda może być inna.
4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w Sklepie i na podstronach
Sklepu opinie były rzetelne i pochodziły od osób, które są rzeczywistymi klientami
Sklepu. Podejmuje w tym celu uzasadnione i proporcjonalne kroki zawarte w
niniejszym regulaminie, aby sprawdzić, czy opinie te pochodzą od klientów. Między
innymi: podejmuje próby uzyskania zgody na publikowanie opinii w celach
marketingowych poza Sklepem, na rozpowszechnianie wybranych lub wszystkich opinii
albo sprawdza, czy dana opinia pochodzi od klienta Sklepu. 
5. Opinie prezentowane w ramach Sklepu są weryfikowane przez Sprzedawcę w ten
sposób, że  w ten sposób, że klient ma możliwość pozostawienia
opinii jedynie po zalogowaniu się na swoje konto
klienta
6. Jeśli opinia budzi wątpliwości Sprzedawcy nie jest prezentowana w ramach Sklepu.
Osoba, która pozostawiła opinię, która nie została opublikowana albo została usunięta
przez Sprzedawcę ma możliwość skontaktowania się ze Sprzedawcą celem wyjaśnienia
sytuacji i ustalenia przyczyn
.
7. Sprzedawca nie jest zobowiązany publikować opinii w Sklepie i jest uprawniony do ich
usuwania w przypadku, gdy według niego jest to uzasadnione. Może też publikować
opinie wybrane. 
8. Sprzedawca nie korzysta z opinii kupionych, sponsorowanych, albo uzyskanych w sposób barterowy. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji albo zniekształcania opinii lub rekomendacji w celu promowania Towarów w Sklepie.
§20 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są
w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego. 
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw –
w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego
Regulaminu, zmiany technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji
na platformie internetowej Sprzedawcy na podstronie: Regulamin. 
3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu
obowiązującą w dacie zawarcia Umowy. 
4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się
niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy
konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia
5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest
konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom
właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu
cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych
osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (ROD)
KOSZYK0
Brak produktów w koszyku!
KUP WIĘCEJ
0